1. הרינו מצהירים בזה, שכל סכום כאמור לעיל שייזקף בחשבון יחשב כאילו שולם ע"י החברה לידנו ממש ביום
זיכוי החשבון בבנק, כאילו אושרה קבלתו בחתימת ידנו.

2. תשלום לחשבון הנ"ל מהווה תשלום נכון של החברה לנו, ולא תהיה לנו כל עילה או תביעה כנגד החברה
בקשר לזיכוי החשבון כאמור.

3. הרינו נותנים בזאת היתר לחברה לבקש מהבנק כל הבהרה, ולבנק ליתן הבהרות כאלה לחברה בכל בין
בכתב ובין בעל-פה, לגבי פעולות זיכוי או אי זיכוי חשבוננו והתשלומים כאמור.

4. אנו מסכימים בזאת מראש ולמפרע כי החברה תהיה זכאית לבקש שהבנק יחייב את חשבוננו האמור בסכומים
עד לגובה הסכומים שהחברה זיכתה את חשבוננו בטעות, ואשר לפי שיקול דעתה המוחלט סכומים אלה לא
מגיעים לנו מסיבה כלשהי וזאת עם דרישתה בכתב לבנק, וזאת תוך 30 יום מזיכוי החשבון, והבנק יזכה את
חשבון החברה בהתאם.

5. אנו מצהירים בזאת שאין באמור לעיל כדי לשחרר אותנו מהחזרת כל סכום אותו נהיה חייבים לחברה, אם
נהיה חייבים כאמור לעיל, באם החברה לא תזוכה על ידי הבנק בסכומים שיגיעו לה כהחזר כתוצאה מטעות
כנ"ל, כולם או חלקם, ואנו מתחייבים להחזיר לחברה את הסכומים מיד עם דרישתה הראשונה.
איחור בהחזרת התשלום יגרור חיוב ריבית כחוק.

6. אנו מצהירים כי לא תהיה לנו ולא לכל הבא מכוחנו, טענות ו/או תביעות כלשהן כלפי הבנק בהקשר לזיכוי
או אי זיכוי חשבוננו ו/או התשלומים וחיוב חשבוננו כאמור לעיל.

7. כל ברור שיהיה בו צורך כתוצאה מזיכוי או אי זיכוי החשבון או תשלום כאמור, ייעשה על ידנו ישירות עם החברה.

8.אנו מסכימים כי החברה תנכה מס במקור כחוק ו/או על פי אישור בתוקף על שיעור מס מוקטן שיהיה בידי
החברה ביום מתן הוראות ביצוע התשלום לבנק.

9. בקשה זו תהיה בתוקף עד לביטולה על ידי הודעה בכתב על ידנו. הביטול ייכנס לתוקפו 30 יום לאחר
קבלת הודעת הביטול כאמור על ידכם.

10. ידוע לנו כי החברה שומרת לעצמה הזכות לבצע תשלומים גם בהמחאות ו/או בכל דרך לפי שיקול דעתה.

11. אין במסמך זה משום הענקת זכות למשכון,לשעבוד ולהמחאות זכות על פי דין.

12. מסמך זה מבטל כל מסמך אחר שנחתם על ידנו ועניינו בהעברת כספים המגיעים לנו מהחברה.
 
אנו מצהירים בזה, אנו הרשומים להלן, בעלי החשבון המצויין לעיל, ומסכימים לתוכן האמור לעיל.
אנו מתחייבים לדווח לחברה על כל שינוי בשמות הבעלים של החשבון.