1. אין החברה אחראית לזכויות היוצרים כמשמעותן בחוק זכויות יוצרים, התשס"ח-2007 הקשורים להזמנתו של הלקוח. 

2. המזמין יהא האחראי הבלעדי לבחינת זכויות יוצרים של הזמנתו וכי לחברה אין כל זכויות יוצרים בגין הזמנת המזמין. 

3. המזמין מתחייב לבוא בנעלי החברה אם תיתבע בתביעה בגין זכויות יוצרים הקשורות בגין בהזמנתו. 

4. המזמין מתחייב בזאת לשפות ולפצות באופן מלא את החברה בכל סכום, מיד עם דרישתה הראשונה, בקשר לתביעה בגין זכויות יוצרים השורה להזמנתו, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ובגין כל הוצאה ונזק אשר יגרמו לחברה כתוצאה מהנזקים דלעיל. 

5.ידוע למזמין כי באחריותו בלבד לבחון קיומם של זכויות יוצרים במוצר. 

6.ידוע ללקוח כי חברה המספקת שירותי ייצור בלבד ולא שירותי תכנון ו/או התקנה. 

7. אין החברה אחראית לטיב המוצרים ו/או חומרי הגלם שנבחרו ע"י הלקוח ואושרו על ידו 

8. אין החברה אחראית על אופן שימוש במוצר. 

9. הלקוח בלבד אחראי בכל הקשור לזכויות יוצרים של הזמנתו. 

10. בחירת חומרים לייצור המוצר והתאמת השימוש בחומרים אלה באחריות המזמין בלבד, גם אם הייעוץ ו/או התאמה נעשו ע"י נציג של החברה. 

11. החברה אינה אחראית על התקנת המוצר. 

12. החברה תעמיד לרשות הלקוח שירותי מחלקת ההנדסה והגרפיקה, לצורך התאמת תכנון הלקוח בין אם זה שרטוט שנשלח על ידו ובין אם הציג בכל דרך את רעיונותיו ואו דרישותיו לטכנולוגיות הייצור המיושמות בחברה. 

13. באחריות המזמין לבדוק את המוצר לפני כל שימוש והתאמתו ליעוד 


בשליחת טופס זה אני מצהיר כי קראתי והבנתי את תקנון זכויות יוצרים ואחריות מוצר והנ"ל יחול על כל ההזמנות והתוצרת שתסופק לי

 
זכויות יוצרים ואחריות מוצר לקוח