מאשרים בזאת כדלקמן :
  1. אנו כולנו וכל אחד לחוד ערבים ערבות סולידרית לכם יחד ו/או לכל אחד מכם לחוד,
עבור כל הכספים המגיעים לכם כיום ו/או יגיעו לכם בעתיד מאת כולנו יחד ו/או מאת כל
אחד מאתנו לחוד.
  1. כן הננו ערבים ביחד וכל אחד מאתנו לחוד ערבות ההדדית לכם יחד ן/או לכל אחד מכם לחוד עבור כל הכספים המגיעים לכם כיום ו/או שיגיעו לכם בעתיד מאת השולח
  2. ערבותנו חלה גם על כל שטרי חוב ו/או כעושי שטרות ו/או כמסבים ו/או כערבים ובין כל חתימה אחרת המאשרת חיוב .
  3. ערבותנו זו אינה ניתנת לביטול על ידינו באופן חלקי ,או מלא בהסכמתכם המפורשת מראש ובכתב.
  4. ערבות זו אינה ניתנת לביטול ע"י אחד מאיתנו אלה ע"י הסכמת כל החותמים מראש ובכתב וכן ע"י הסכמתם מראש ובכתב לכם . תוקף הביטול יחול מאת אישורכם בכתב על קבלת הודעת כל החתומים ואישורכם לביטול.
  5. ערבותנו זאת אינה מוגבלת בזמן.
  6. ערבותנו זו הינה ערבות בלתי מוגבלת בסכום.
  7. כן אנו מאשרים כי בכל הקשור לכתב ערבות זו מקום השיפוט הייחודי בבית המשפט המוסמך בתל אביב.
  8. אנו מוותרים בזאת על חובות האוחז כלפינו.
  9. אנו מסכימים בזאת בכל הליכי הוצאה לפועל הננקטים על ידכם לביצוע המחאות ו/או שטרות חוב ו/או מסמכים אחרים העשויים על ידינו  /או מוסבים על ידיו ו/או בערבותו נצורף כחייבים לתיק ההוצאה לפועל .
ולראייה שלחנו טופס מקוון.

 
תנאי תשלום - ואשראי